VOLEJTE Po-Ne 09-20h (+420) 774 144 396

OBCHDNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY servisu iphoneguru.cz pana Marcela Talicha, IČO: 02719649, se sídlem V Prokopě 1436/28, 250 88, Čelákovice (dále „Zhotovitel“), pro přijímání a vyřizování oprav elektronických zařízení (dále „Obchodní podmínky“).

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále „Smlouva o dílo“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou osobou (dále „Zákazník“) osobně na pobočce, případně distančním způsobem, a to postupem popsaným níže. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. 

 

II. Ustanovení jiná od Obchodních podmínek lze upravit vzájemnou písemnou dohodou Zhotovitele a Zákazníka (dále společně též „Smluvní strany“). Taková případná jiná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami. Za písemnou se má i komunikace vedená prostřednictvím emailů zaslaných z emailových adres vzájemně sdělených smluvními stranami. 

 

III. Zhotovitel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy o dílo.

 

2. SLUŽBY A CENY OPRAVY

I. Zhotovitel se zabývá opravami vybraných elektronických zařízení vyrobených společností Apple Inc. (dále „Opravy“) přičemž za Opravu se má taková činnost, která vede k odstranění vad elektronického zařízení předaného Zákazníkem k opravě Zhotoviteli.

 

II. Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

 

III. Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Zhotovitele na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 20 %, Zhotovitel si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

IV. V případě distančního sjednání Smlouvy o dílo Zákazník zajišťuje doručení elektronického zařízení k rukám Zhotovitele na vlastní náklad a nebezpečí. Způsob zpětného odeslání elektronického zařízení, jehož Oprava, resp. Smlouva o dílo, byla sjednána distančním způsobem, volí Zhotovitel. 

Cena za přepravu elektronického zařízení zpět Zákazníkovi bude Zhotovitelem účtována Zákazníkovi, a to dle platného ceníku přepravních společností. V případě, že elektronické zařízení není možné opravit, bude účtována částka za přepravu zpět k Zákazníkovi ve výši 180,- Kč.

 

3.UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLU

I. Sjednání Smlouvy o dílo mezi Zákazníkem a Zhotovitelem probíhá buď osobně v místě provozovny, nebo distančním způsobem. 


a) Osobní sjednání Smlouvy o dílo probíhá tak, že Zákazník na pobočce Zhotovitele sdělí objednávku konkrétní Služby a Zhotovitel, sdělí cenu popřípadě odkáže na Ceník. Vyplněním zakázkového listu a potvrzením Zhotovitelovy nabídky ze strany Zákazníka je uzavřena Smlouva o dílo. 

b) Sjednání Smlouvy o dílo distančním způsobem probíhá tak, že Zákazník vyplní zakázkový list, který je možné stáhnout na Internetových stránkách Zhotovitele, na adrese www.iphoneguru.cz - odkaz - Zakázkový list a spolu s elektronickým zařízením jej zašle na adresu Zhotovitele. Následně Zhotovitel zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu cenový návrh. Souhlasem s cenou se má Smlouva o dílo za uzavřenou. V případě, že není možné elektronické zařízení opravit, informuje o tom Zhotovitel Zákazníka a elektronické zařízení zašle zpět.

 

II. Zákazník se zavazuje uhradit Zhotoviteli celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platební karty – nebo v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v zakázkovém listě při převzetí elektronického zařízení. 

Je‑li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit Zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody.

III. Zhotovitel vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu a předá ji Zákazníkovi. 

 

IV. Zákazník bere výslovně na vědomí, že žádný z uvedených termínů provedení Opravy nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a se Zhotovitelem jako fixní sjednán.

Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Zhotovitel oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

 

4.OPRAVA DLE SMLOUVY O DÍLO 

I. Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo smazané.

 

II. Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě s vypnutou službou Find My Iphone.     

 

III. Zhotovitel neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána, poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat.                 

 

IV. Servisní díly jsou kompatibilní díly zn. Apple. Nejedná se tedy o originální díly zn. Apple.

 

V. Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

 

VI. Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

 

VII. Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu se Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Délka opravy však může činit 30 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován Zhotovitelem prostřednictvím e-mailu či SMS.

 

VIII. Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě (tj. v podepsaném Zakázkovém listu) vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Zhotovitel v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

 

IX. Nepodaří-li se Zhotoviteli provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené ve výši 590 Kč.

 

5.PŘEVZETÍ ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKEM

I. Zákazník je povinen opravené, případně neopravitelné, elektronické zařízení vyzvednout osobně na pobočce Zhotovitele nejpozději do 14 dnů od zaslání informace o skončení Opravy, které Zhotovitel zašle Zákazníkovi formou SMS na telefonní číslo Zákazníka uvedené v Zakázkovém listu či emailem na emailovou adresu uvedenou tamtéž, případně tak učiní formou telefonického hovoru. V případě, že Smlouva o dílo byla uzavřena distančním způsobem nebo o to Zákazník požádal, a elektronické zařízení je Zákazníkovi doručováno prostřednictvím přepravce, je Zákazník povinen převzít zboží nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě přepravce.

 

II. NÁSLEDKY NEVYZVEDNUTÍ SI ZAŘÍZENÍ Z OPRAVY

a) Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 14 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den.

 

b)Zákazník souhlasí a bere výslovně na vědomí, že doručování prostřednictvím přepravce je výlučně na jeho vlastní nebezpečí a Zhotovitel neodpovídá za jakékoli vady či poškození způsobené přepravcem.

 

c)V případě, že si Zákazník nevyzvedne Zařízení ve lhůtě uvedené v odst. I., stanoví mu Zhotovitel k vyzvednutí náhradní lhůtu, která nesmí být kratší než 5 měsíců od uplynutí příslušné lhůty uvedené v odst. I. a na tuto lhůtu Zákazníka upozorní formou SMS zprávy případně zasláním emailu společně s upozorněním, že pokud si Zákazník elektronické zařízení nevyzvedne, je Zhotovitel oprávněn jej prodat. Pokud si Zákazník elektronické zařízení nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě stanovené za tímto účelem Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn elektronické zařízení prodat a z jeho prodeje pokrýt náklady na uskladnění elektronického zařízení. Na žádost Zákazníka vydá Zhotovitel rozdíl mezi výtěžkem z prodeje elektronického zařízení a náklady na jeho uskladnění.

 

 

6. ZÁRUKA

I. Zhotovitel poskytuje na opravu zařízení, které bylo Zhotoviteli Zákazníkem předáno za účelem provedení úpravy na základě Smlouvy, záruku v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě zakázkového list podepsaného Zákazníkem a Zhotovitelem za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

 

II. Zhotovitel odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v Zakázkovém listu nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Zhotovitele, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od Zhotovitele. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

 

III. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

 

IV. V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Zhotovitel upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy na vědomí.

 

V. Zhotovitel dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.

 

VI. Zhotovitel upozorňuje, že v rámci Opravy je do elektronického zařízení instalována bezpečnostní plomba. V případě jejího porušení veškeré záruky poskytnuté Zhotovitelem zanikají.

 

VII. Zhotovitel není povinen nároku na vyhovění práv ze záruky vyhovět, pokud prokáže, že Zákazník ji sám způsobil.

 

Reklamaci může Zákazník uplatnit u Zhotovitele na adrese jeho provozovny: náměstí 5.května 2/12 , Čelákovice 250 88

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

I. Servis zpracovává Osobní údaje Zákazníka v rozsahu: kontaktních údajů, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail 

 

II. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy. Konkrétně Zhotovitel zpracovává osobní údaje zejména za tímto účelem: 

a) Označení zařízení, na němž jsou prováděny servisní práce tak, aby ho bylo možné identifikovat jako zařízení konkrétního Zákazníka.           

b) Informování o provedení opravy a další nezbytná komunikace v souvislosti s prováděním opravy

c) Zaznamenání případných specifických požadavků konkrétního zákazníka.  

d) Provedení diagnostiky zařízení a dokončení servisních prací (například. připojení k wifi.), k nimž je z technických důvodů zapotřebí zadat přístupový kód zařízení.

 

III. Zhotovitel zpracovává osobní údaje po dobu plnění Smlouvy, tj. do doby převzetí zařízení Zákazníkem. Veškeré osobní údaje, neprodleně po předání opraveného zařízení Zákazníkovi odstraní.

IV. Zákazník je oprávněn: 

a) Požadovat od Zhotovitele přístup k osobním údajům týkajícím se Zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování; bez poskytnutí osobních údajů však není možné Smlouvu uzavřít či ji ze strany Zhotovitele splnit.      

b)Podat stížnost na Zhotovitele u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

V. Správcem osobních údajů je Zhotovitel. 

Kontaktní údaje Zhotovitele je adresa jeho sídla, emailová adresa info@iphoneguru,cz a telefonní číslo +420 774 144 395

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2020

 

V Čelákovicích dne 1.10. 2020

Hlavní ideou iPhone Guru je nabídnout profesionální servis s osobním přístupem ke každému zákazníkovi. Zakládáme si na kvalitě provedené práce, kterou se hravě vyrovnáme standardům Applu. Všechny opravy provádí pouze plně certifikovaný technik s několikaletou zkušeností v oboru. Prozákaznický přístup a ochota nabídnout individuální řešení jakékoliv závady je pro nás samozřejmostí.

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Sobota: 

Neděle:

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

zavřeno

zavřeno

KONTAKTUJTE NÁS

Budova CMC - 1.patro

náměstí 5.května 2/12

Čelákovice - 250 88

IČ:02719649

NEPLÁTCE DPH

+ 420 774 144 395

info@iphoneguru.cz

Předáním zařízení do opravy zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR. Veškerá činnost se řídí obchodními podmínkami.

  • Facebook
  • Instagram

Čelákovice |  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  |  Lysá nad Labem | Milovice | Nymburk | Poděbrady

Copyright © 2020, iphoneguru.cz